Voorne

Notulen Algemene Ledenvergadering maart 2022

Van:             De 58e Algemene Ledenvergadering van de KMTP/Groei & Bloei - afd. Voorne.

Plaats:          “Vers van Voorne” Konneweg 4b, 3234 KG  Tinte

Datum:          Woensdag 16 maart 2022, aanvang 19:30 uur

Aanwezig:       26 leden, waaronder 3 bestuursleden.

Afwezig m.k.:  De heer Verwater, de dames Geuzebroek, Goedegebuur, Nonner-Vervoorn

 

AGENDA

1.   Opening

      De voorzitter opent de algemene ledenvergadering. Het is voor het bestuur een wat

      bijzondere vergadering omdat ondanks alle pogingen en de alarmbrief zich nog geen

      kandidaten voor bestuursfuncties hebben gemeld.

 

2.   Ingekomen stukken en/of mededelingen

      De secretaris meldt dat er van de heer Verwater, en de dames Goedegebuur en

      Nonner-Vervoorn bericht van verhindering is ontvangen. De voorzitter meldt dat ook

      mevrouw Geuzebroek afwezig is i.v.m. corona.       

                       

3.   Vaststellen van de notulen van de ALV van 3 november 2021

      Er zijn geen opmerkingen op, of vragen naar aanleiding van de notulen en deze

      worden daarmee dan ook vastgesteld.   

 

4.   Jaarverslag Activiteiten 2021

      - Cursussen en workshops: ondanks de corona-maatregelen is “creatief met

         bloemen” maar 1 x minder georganiseerd kunnen worden.

         De bloemenpluktuin en bollenmandvullen zijn drukbezocht geweest, dat laat zien

         dat de leden interesse hebben voor nieuwe activiteiten.

      - Er zijn vorig jaar 2 lezingen georganiseerd, beiden met een goede opkomst.

      - De plantenruil was met 40 bezoekers een geweldig succes te noemen.

      - De herfstwandeling was matig bezocht, waarschijnlijk door ook het matige weer.

      - Communicatie: We hebben in 2021 weer kunnen genieten van 4 mooie uitgaven

         van de Kleur & Fleur. De website is actueel gehouden door Wout Geuzebroek en

         Facebook door Jan van Buren.

         Er wordt gevraagd wat het social medium “Fijn je te zien” inhoudt.

         Geantwoord wordt dat dit medium bedoeld is om contacten tussen bewoners van

         de 3 gemeenten te bevorderen.

       - Open Tuinen Carrousel: Is ook in 2021 niet door kunnen gaan. Voor de carrousel

         van 2022 hebben zich inmiddels 9 leden gemeld.

       - Het ledental van de afdeling is in 2021 van 249 gedaald naar 234 leden, een

         ontwikkeling die al een aantal jaren te bespeuren valt.

         Er zijn voor het overige geen vragen over het jaarverslag van de activiteiten.

 

5.   Financieel jaarverslag 2021

      - De penningmeester geeft toelichting op de financiën:

        De vereniging heeft het afgelopen jaar € 1688,- ingeteerd op het vermogen.

        Belangrijke kostenposten daarbij waren de advertentie voor een nieuw bestuurslid,

        het VU-boekje en de corona-acties naar de leden.

        Voor wat betreft de kernpunten, was het opvallend dat er meer niet-leden deel -

        nemen aan de cursussen en workshops.

        In plaats van de gebruikelijke Kerstworkshop zijn er vorig jaar “do it yourself”

        kerststukken verzorgd.

        Gevraagd wordt of er geen reisjes meer worden gemaakt. Er is geen sprake van

        een verdienmodel, dus dit kan nog wel.

 

      - Verslag kascontrolecommissie

        Mevrouw Blok meldt dat de boekhouding volledig is gecontroleerd en er weer goed

        verzorgd uitzag. De kascontrolecommissie adviseert de ledenvergadering daarom

        om het bestuur decharge te verlenen.

        Vervolgens wordt mevrouw Vos bedankt voor haar 3-jarig lidmaatschap van de kas -  

        controlecommissie.

           

      - Presentatie begroting 2023.

        De afdracht van het landelijk bestuur aan de afdeling is gehandhaafd op € 1.900,-

        maar er dient rekening te worden gehouden met een dalend ledental.

        Kleur & Fleur: bij navraag bleek er een potje te bestaan, waardoor de kosten dit

        jaar kunnen worden verlaagd.

        Bij de post Ov. Activiteiten is voorzichtigheidshalve nog maar rekening gehouden

        met onvoorziene situaties.

        Voor het weer deelnemen aan de Bos- en Burchtfair is nog € 1100,- opgenomen,

        maar onlangs is door de organisatie besloten om de fair geen doorgang meer te

        laten vinden i.v.m. een te gering aantal deelnemers.

        De begroting wordt vervolgens vastgesteld door de leden.

 

6.   Bestuursverkiezing

      De voorzitter neemt de vacatures, die er dit jaar gaan ontstaan door. Het betreft ook

      een fors aantal, doordat in 2021 de vervulling van de bestuursfuncties stilzwijgend is

      verlengd.

      Er hebben zich echter geen nieuwe kandidaten gemeld. Daarom heeft het bestuur

      begin maart de alarmbrief aan de leden verstuurd.

      Per 1 augustus moeten er voldoende nieuwe kandidaten zijn, wil de vereniging

      kunnen blijven bestaan. Voor een dagelijks bestuur zijn er weliswaar 3 bestuursleden

      nodig, maar feitelijk zijn er 5 mensen nodig.

      Eta Geuzebroek zal al geen nieuw programma voor cursussen en workshops meer

      opstellen. Maar er zijn wel andere activiteiten. Zo zal de Floriadereis nog wel

      doorgang vinden.

 

7.   Rondvraag

      Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 

8.   Huldiging van de jubilarissen

      Omdat er geen jubilarissen op de vergadering aanwezig zijn zullen zij thuis ‘in de

      bloemetjes worden gezet’.

 

9.   Sluiting van de vergadering

 

De vergadering is na een koffiepauze, gevolgd door een lezing van medewerkers van de vogelklas over wat  vogelklas Karel Schot in Rotterdam doet.