Voorne

Notulen ALV 2020

Van:De 56e Algemene Ledenvergadering van de KMTP/Groei & Bloei - afd. Voorne.
Plaats:Bezoekerscentrum Tenellaplas, Duinstraat 12a, 3235 NK, Rockanje
Datum:Woensdag 11 maart 2020, aanvang 19:30 uur
Aanwezig:34 leden, waaronder 5 bestuursleden
Afwezig m.k.:de heer de Ligt, mevrouw Blok en mevrouw Goedegebuur
Aan tafel:Jacques Voogt (voorzitter), Frits Rip (penningmeester) en Guus Reuter (secretaris)

De vergadering wordt in informele sfeer, met een hapje en een drankje afgesloten, waarna een lezing plaatsvindt door Leen Hordijk, die op boeiende wijze en met humor vertelt over wat er hier in de bodem gevonden kan worden.

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom in het bijzonder de jubilarissen, die 40 jaar lid zijn van onze afdeling.
   
 2. Ingekomen stukken en/of mededelingen
  Behalve de 3 afmeldingen zijn er geen overige ingekomen stukken of mededelingen.
   
 3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 13 maart 2019
  Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de algemene ledenvergadering van 13 maart 2019 en deze worden dan ook goedgekeurd met dank aan de notulist.
   
 4. Jaarverslag Activiteiten 2019
  Aan de hand van de door Boukje Rip gemaakte PowerPoint presentatie worden de activiteiten in 2019 toegelicht door de verschillende bestuursleden en commissieleden.
  • Boukje Rip geeft een korte toelichting op de georganiseerde lezingen, een weer geanimeerde Bos- en Burchtfair, de gelukkig droge open tuinenavonden, de plantenruilochtenden, waarbij de najaarsruilochtend jammer genoeg veel last had van het slechte weer, en op de voor leden georganiseerde najaarswandeling. De Kerst-Inn, tenslotte was drukbezocht en weer zeer geslaagd.
  • Emmy v.d. Lee geeft vervolgens een toelichting op de geslaagde en leuke avond- excursie naar de open tuin van de fam. Meyer en de eveneens leuke tuinreizen. De excursie naar Utrecht is helaas niet doorgegaan vanwege onvoldoende deelnemers.
  • Eta Geuzebroek, tenslotte, geeft een toelichting op de verschillende cursussen en workshops. Nieuw in het programma was de workshop tuindecoratie. Eveneens nieuw was in 2019 het gebruik van de locatie “Vers van Voorne”.
  •  
 5. Jaarverslag Financiën 2019
  • Financieel jaarverslag 2019
   Frits Rip geeft een uitgebreide toelichting op de Staat van baten en lasten van 2019 en daarmee op de kernpunten van vorig jaar. Workshops en cursussen en ook de reizen waren beide dit jaar kostendekkend. Enkele andere posten, zoals De Bos- en Burchtfair (G&B-roos) en de najaarswandeling waren niet kostendekkend, maar dit was een uitwerking van de vraag in de ledenvergadering van 2019 over het vermogen van de vereniging. Het bestuur meent hiermee tegemoet te zijn gekomen aan de wens van de leden.
   Hierdoor is er wel een negatief saldo over 2019 van € 3080,-.
  • Verslag kascontrolecommissie
   Namens de kascontrolecommissie voert Jaap v.d. Wagt het woord en meldt hij, dat hoezeer de leden van de commissie ook hun best hebben gedaan om wat te kunnen vinden, ook dit jaar alles er weer perfect uitzag.
   Hij stelt de algemene ledenvergadering dan ook weer voor om decharge te verlenen. Met applaus stemt de vergadering hiermee in.
  • Nieuw lid van de kascontrolecommissie
   Jaap v.d. Wagt is aftredend lid van de kascommissie en daarom wordt met een kleine blijk van waardering afscheid van hem genomen. Helaas heeft niemand zich gemeld om zijn plaats in te nemen. De penningmeester hoopt dat zich alsnog iemand zal aanmelden.
   (Noot: op 12 maart heeft het bestuur het plezierige bericht ontvangen, dat Kees Groeneveld bereid is om zitting te nemen in de kascontrolecommissie).
  • Presentatie begroting 2021.
   Frits licht de begroting van 2021 toe aan de hand van de verschillende posten. Met applaus wordt ingestemd met de begroting voor 2021.
  •  
 6. Bestuursverkiezing
  Aftredend zijn Jacques Voogt (voorzitter) en Boukje Rip (commissielid Lezingen). Jacques Voogt stelt zich herkiesbaar. Met wederom applaus wordt Jacques Voogt voor 3 jaar herkozen als voorzitter van Groei & Bloei – afdeling Voorne.
  Boukje Rip stelt zich niet meer herkiesbaar en treedt tijdens deze vergadering af. Uitvoerig staat de voorzitter stil bij de lange staat van dienst, die Boukje heeft bij de vereniging en de vele activiteiten, waar zij bij betrokken was. Hij memoreert de busreisjes (met uitvoerige uitleg), de Bos- en Burchtfair, de Kerst-Inn, de lezingen, de organisatie van Open Tuinen en niet te vergeten de koffie en heerlijke koek, waar zij altijd voor zorgde. De voorzitter spreekt zijn grote dank uit en laat die vergezeld gaan van een mooie bos bloemen. De leden onderstrepen dit met groot applaus.
  Boukje geeft aan, dat wanneer je het werk zo lang doet er een moment aanbreekt, om het over te dragen. Zij heeft het wel altijd heel erg leuk gevonden.
  Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor het organiseren van de lezingen. Wel is iemand gevonden, die dat mogelijk in 2021 wil gaan doen. Leny van Waardhuizen is bereid gevonden om voor één jaar de lezingen te verzorgen.
  Wel doet de voorzitter een klemmend beroep op de leden om zich aan te melden voor een functie in het bestuur omdat alle activiteiten blijven organiseren met slechts 3 of 4 mensen op de lange duur niet meer te doen is.
   
 7. Vaststellen huishoudelijk reglement 2020 van Groei & Bloei – afd. Voorne
  De voorzitter licht dit agendapunt als volgt toe.
  De structuurverandering die de landelijke vereniging dit jaar heeft ingevoerd (instelling van de ledenraad) en het feit dat bij het landelijk secretariaat geen reglement voorhanden was van de afdeling Voorne heeft geleid tot het opstellen van een nieuw huishoudelijk reglement.
  Gelet op het feit dat het tegenwoordig moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden is in het reglement ook opgenomen, dat het bestuur uit 3 of 4 leden kan bestaan, mits de ledenvergadering daar op dat moment mee instemt.

  Er zijn geen opmerkingen op of vragen over het reglement en daarmee wordt het “huishoudelijk reglement 2020” van de afdeling Voorne vastgesteld.
   
 8. Rondvraag
  • Leny van Waardhuizen meldt dat de afdelingen van Groei & Bloei in Zuid-Holland de afgelopen tijd doende zijn geweest om in de zomermaanden een Open Tuinen Carrousel te organiseren, waar de afdeling Voorne aan zal deelnemen met liefst 10 open tuinen. Uiteraard zal hier nog de nodige bekendheid aan gegeven worden. Verwacht wordt dat op 1 april de flyers klaar zijn en dat er dan ook een website is waarop alle gegevens staan.
  • Mevrouw Schalij meldt dat er in het verleden een goede relatie was met de Land – en tuinbouwschool Anna Hoeve. Zij mist dit terwijl het belangrijk is de jeugd te betrekken bij Groei & Bloei en suggereert om de jeugd stage te laten lopen bij de vereniging.
   Frits Rip antwoordt, dat er indertijd een gesprek is geweest met een docent (i.v.m. de Bos- & Burchtfair), maar dat de inzet van de leerlingen te wensen overliet. Er is 12 maart een nieuw gesprek en dan zal dit worden aangekaart.
  • Mevrouw Visser vraagt of de taken van Boukje allemaal door 1 persoon moeten worden vervuld. Zij suggereert om de taken te verdelen.
   De voorzitter meldt deze goede suggestie mee te nemen.
  •  
 9. Huldiging jubilarissen
  • Mevrouw V. Haagsma en de heer A.B.M. de Winter worden gehuldigd en ontvangen beiden de zilveren insigne, de bijbehorende oorkonde en bloemen uit handen van de voorzitter. Zij geven aan het altijd fijn gevonden te hebben om “bij de club te horen”.
  • De heer J.J. de Ligt kon door ziekte vanavond niet aanwezig zijn en zal binnenkort door bestuursleden thuis worden gehuldigd.
  •  
 10. Sluiting van de vergadering.
  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en vindt de verloting van 3 “hanging” baskets met violen plaats. De dames Vos, Last – Tieleman en Huizer zijn de gelukkigen bij de loterij.