Diversen

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2016 van de KMTP/Groei & Bloei afd. Voorne.

Plaats: Bezoekerscentrum van het Zuid-Hollands Landschap, Duinstraat 12a, 3235NK, Rockanje.
Datum/tijd: donderdag 17 maart 2016, 19:30 uur.
Aanwezig: 31 leden, waaronder het voltallige bestuur.
Aan de tafel: Jan van Buren (voorzitter), Frits Rip (penningmeester) en Lies de Lange (secretaris/notulist)

 1. Opening.
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom.
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
  Bericht van verhindering: mevrouw Eta Geuzebroek, mevrouw Joke Goedegebuur, mevrouw Marga van Drunen, de heer Lex Mooiweer, mevrouw Maaike Schalij, mevrouw Jolanda Oudwater en de heer Henk Visser.
  We beginnen met slecht nieuws, onze zustervereniging Hellevoetsluis is gisterenavond opgeheven. Wij verwelkomen hierbij de 78 overgeschreven leden naar onze afdeling.
 3. De notulen van de ALV van 11 maart 2015 worden goedgekeurd met dank aan de notulist.
 4. Sociaal Jaarverslag 2015.
  Het sociaal jaarverslag 2015 wordt d.m.v. een powerpoint presentatie gepresenteerd.
  Elk bestuur/commissielid licht zijn eigen “portefeuille” toe, te weten:
  - Lezingen (Elly Kool),
  - Excursies en Kerst-Inn (Boukje Rip), applaus voor Anita
  - Cursussen en Workshops (Eta Geuzebroek) presentatie verzorgd door Elly
  - PR/Kleur en Fleur (Roelie Menneken)
  - Roelie neemt de Website (Aad Keus) en Facebook (Jan van Buren) mee in haar presentatie. Afgelopen jaar was het niet makkelijk voor Aad, vanwege de problemen bij het installeren van een nieuwe website (applaus voor Aad).
  Actie Hovenier helpt, er waren 100 aanmeldingen en wij zijn uitgekozen! Er waren twee hoveniers om de aangemelde tuin te helpen verzorgen.
  - Voortuinkeuringen (voorzitter Jan van Buren)
  Er is een bestuurlijk besluit genomen over het voortbestaan van de voortuinkeuringen. We organiseren dit jaar (50ste ) nog een keer de keuringen.
  De reden van dit besluit is dat we merken dat de tuinen steeds meer “verstenen”. Hoe moet je dan gaan selecteren, het is haast niet meer te doen. Wordt het niet oubollig? Als afsluiting gaan de voortuinkeurders dit jaar een aantal straten selecteren die zij willen keuren.
  - Overige zaken (secretaris Lies de Lange).
  - Huldiging van de heer D. Wolthaus uit Brielle. De heer Wolthaus heeft jarenlang de cursus moestuin verzorgt voor onze vereniging. Bedankt voor alle wijze lessen.
  De voorzitter overhandigt de oorkonde aan de jubilaris en de secretaris speldt het jubileumspeldje op en overhandigt een boeket bloemen.
 5. Financieel jaarverslag 2015:
  Frits Rip licht het verslag toe en legt de kernpunten 2015 uit, de begroting voor 2016 en 2017 wordt aan de vergadering voorgelegd.
  Mieke Blok, afgevaardigde van de Kascontrolecommissie bestaand uit Marga van Drunen (wegens ziekte afwezig) en Henk Visser (afwezig) legt uit dat zij de kas en de boeken heel zorgvuldig gecontroleerd hebben en dat alles prima in orde is gebleken. Mieke vraagt de aanwezigen in de zaal de penningmeester te decharcheren voor het verslagjaar 2015.
  Aftredend kascontrolecommissielid is Henk Visser.
  Een nieuw kascommissielid is gevonden in Klaas Iwema.
  Vraag uit de zaal, waarom wordt er in 2017 nog een bedrag gereserveerd voor de voortuinkeuringen? Deze worden dan niet meer georganiseerd. Frits: ja klopt, dit zal ik aanpassen. Vergadering is akkoord met het jaarverslag.
  Frits bedankt de leden van de kascontrolecommissie voor hun inzet.
 6. Bestuursverkiezing:
  Aftredend zijn de volgende bestuursleden: mevrouw Elly Kool (commissie-Lezingen), mevrouw Eta Geuzebroek (Cursus-commissie) en Lies de Lange (Secretaris). Akkoord zaal voor Eta en Lies, applaus uit de zaal.
  Elly Kool is niet herkiesbaar en treedt af.
  Eta Geuzebroek en Lies de Lange stellen zich herkiesbaar voor drie jaar. De herkiesbare bestuursleden worden herkozen.
  Jan neemt afscheid van Elly met dank voor alle inzet en je was een fijne collega in ons bestuur en overhandigt haar het boeket bloemen.
 7. Rondvraag.
  Geen vragen uit de zaal.
 8. Sluiting van de vergadering met een verloting, dit jaar hebben we 4 bloemencheques van Tuincentrum Voorne aan de Heindijk.
  1. Aansluitend gaf de heer Jan Alewijn Dijkhuizen (KNNV) een korte lezing over “Uilen kennen onze mooiste plekjes op Voorne”.

   De vergadering wordt in informele sfeer afgesloten met een hapje en een drankje.

   Lies de Lange

meer

 

 

 

17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915