Diversen

Uitnodiging voor:

Algemene Ledenvergadering 2017

KMTP/Groei & Bloei afdeling Voorne.

Plaats:
Bezoekerscentrum van het Zuid-Hollands Landschap,
Duinstraat 12a,
3235 NK Rockanje

Datum/tijd:
woensdag 8 maart 2017,
aanvang 19:30 uur.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken en/of mededelingen.
 3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 17 maart 2016.
 4. Sociaal Jaarverslag 2016.
 5. Financieel jaarverslag 2016, verslag kascontrolecommissie en presentatie begroting 2018.
 6. Bestuursverkiezing:
  aftredend zijn de volgende bestuursleden: Voorzitter Jan van Buren en Boukje Rip (Excursies). Jan van Buren stelt zich niet herkiesbaar en treedt tijdens deze vergadering af, Boukje Rip stelt zich herkiesbaar voor een jaar.
  - Verkiezing nieuwe voorzitter.
  De volgende kandidaat wordt door het bestuur voorgedragen voor het voorzitterschap:
  Jacques Voogt.
  Voor deze verkiesbare functies kunt u zich tot uiterlijk een half uur voor de aanvang van de vergadering kandidaat stellen bij een van de bestuursleden. Contactgegevens staan elders in deze Kleur en Fleur.
 7. Rondvraag.
 8. Sluiting van de vergadering.

Welkom zijn alle leden en hun inwonende gezinsleden. U heeft 1 stem per “abonnement”.

Aansluitend: korte lezing door mevrouw Nadette Somers uit Rockanje over Kruiden.

Voor verdere informatie over deze lezing, zie elders op deze website of in Kleur en Fleur.
De avond wordt in informele sfeer, met een hapje en een drankje afgesloten.

meer

 

 

 

17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915