Foto's

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017 van de KMTP/Groei & Bloei afd. Voorne.
Plaats: Bezoekerscentrum Tenellaplas van het Zuid-Hollands Landschap, Duinstraat 12a, 3235NK, Rockanje.
Datum/tijd: woensdag 8 maart 2017, 19:30 uur.
Aanwezig: 43 leden, waaronder het voltallige bestuur.
Aan de tafel: Jan van Buren (voorzitter), Frits Rip (penningmeester) en Lies de Lange (secretaris/notulist)

 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom, in het bijzonder de heer Frans Beijerling (afgevaardigde Landelijk bestuur) en de heer Piet Klandermans (Consulent) en 2 van de 3 Jubilarissen: de dames H. Deltrap, M. Lenstra. De heer M. Dijkman is (nog) niet aanwezig.
 2. Ingekomen stukken/mededelingen:
  Bericht van verhindering: mevrouw Pamela Blok, mevrouw Nella Huizer.
 3. De notulen van de ALV van 17 maart 2016 worden goedgekeurd met dank aan de notulist.
 4. a. Huldiging Jubilarissen die 40 jaar lid zijn van onze afdeling:
  Mevrouw H. Deltrap en mevrouw M. Lenstra zijn beide actieve leden geweest, mevrouw Deltrap is in de jaren 70 en 80 een enthousiaste bloemschikdocente geweest en mevrouw Lenstra heeft als tuinkeurmeester jarenlang de voortuinkeuringen gedaan en is zelfs nog enkele jaren voorzitter geweest bij een andere afdeling van de Groei & Bloei.
  De insignes worden opgespeld en de oorkondes en boeketten worden overhandigd door de secretaris.
  De heer Dijkman is niet gekomen dus boeket, insigne en oorkonde zullen morgen bij hem thuis bezorgd worden.

  b. Sociaal Jaarverslag 2016.
  Het sociaal jaarverslag 2016 wordt d.m.v. een power point presentatie gepresenteerd.
  Elk bestuur/commissielid licht zijn eigen "portefeuille" toe, te weten:
  - Lezingen (waren nog geregeld door Elly Kool), gepresenteerd door Roelie Menneken.
  - Excursies en Kerst-Inn (Boukje Rip)
  - Cursussen en Workshops (Eta Geuzebroek)
  - PR/Kleur en Fleur (Roelie Menneken),
  - Roelie neemt de Website (Aad Keus/Roos Post) en Facebook (Jan van Buren) mee in haar presentatie.
  - 50 jaar Voortuinkeuringen (voorzitter Jan van Buren), helaas was dit de laatste keer, ontzettend jammer, maar door de verstening van de voortuinen en het ouder worden van de keurmeesters hebben we deze beslissing moeten nemen.
  Overige zaken heeft Jan meegenomen in zijn presentatie.
 5. Financieel jaarverslag 2015:
  Frits Rip licht het verslag toe en legt de kernpunten 2016 uit, de begroting voor 2018 wordt aan de vergadering voorgelegd.
  Vraag uit de zaal: Is er een plan om iets met dit grote bedrag te doen? Mocht de vereniging ooit worden opgeheven, gaat dit geld dus naar een andere vereniging, is denk ik niet de bedoeling.
  Frits: op dit moment hebben we hier nog geen plannen voor, maar is wel een goede tip om hier over na te denken.

  De Kascontrolecommissie bestaande uit Mieke Blok, Marga van Drunen en Klaas Iwema, hebben de boeken goed bekeken en zijn in orde gebleken. Mieke vraagt de zaal de penningmeester te decharcheren voor het verslagjaar 2016.
  Vergadering is akkoord met het jaarverslag.
  Frits bedankt de leden van de kascontrolecommissie voor hun inzet. En in het bijzonder Mieke omdat dit haar laatste keer in de kascontrolecommissie was.
  De heer Jaap van der Wagt is bereid gevonden om voor drie jaar zitting te nemen in de kascontrolecommissie.
 6. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn de volgende bestuursleden: de heer Jan van Buren (voorzitter) en mevrouw Boukje Rip (Excursies).
  Boukje Rip is voor een jaar herkiesbaar en wordt herkozen. Applaus uit de zaal
  Jan van Buren is niet herkiesbaar en treedt af.
  Frits neemt het woord en bedankt Jan voor zijn inzet met de woorden: je bent een makkelijke en werkzame voorzitter geweest. Namens de gemeente Westvoorne is er een boeket voor je afgeleverd bij mij, met een kaartje eraan waarop staat "Jan bedankt voor het meewerken aan een mooi Westvoorne".

  De heer Frans Beijerling neemt namens het Landelijk bestuur het woord tot Jan, het bestuur van afdeling Voorne heeft bij het Dagelijks Bestuur een met redenen omklede voordracht ingediend om u te laten onderscheiden voor uw grote verdiensten als voorzitter voor de afdeling. Zodoende mag ik u nu het zilveren insigne met robijn en daarbij behorende oorkonde overhandigen.
  Lies overhandigd Jan het boeket.

  De volgende kandidaat wordt door het bestuur voorgedragen voor het voorzitterschap: de heer Jacques Voogt.
  Er zijn geen tegenkandidaten, dus de zaal stemt in met Jacques als voorzitter.
  Jacques bedankt de aanwezigen in de zaal en bedankt Jan voor zijn grote inzet in de 11 jaar als voorzitter van afdeling Voorne.
  Jan: ik ben er een beetje stil van, ik heb er nooit bij na gedacht dat jullie dit zo hebben ervaren. Kan nu eigenlijk alleen maar zeggen "graag gedaan". Ik zie jullie wel in mijn tuin als er weer gesnoeid moet worden.
 7. Rondvraag.
  Er zijn geen vragen uit de zaal.
 8. Sluiting van de vergadering met een verloting van de 4 tuinplanten van Tuincentrum Voorne aan de Heindijk.
  Dan tikt Jan voor de laatste keer met de voorzittershamer en overhandigt deze aan Jacques.

Aansluitend gaf mevrouw Nadette Somers uit Rockanje een korte lezing over de "Indische Tuin en haar kruiden".

De vergadering wordt in informele sfeer afgesloten met een hapje en een drankje.

Lies de Lange

meer
18
Jun
Het begin
18
Jun
Tuinieren op een balkon, op 10 hoog