Activiteiten & Actueel

Uitnodiging voor de

Algemene Ledenvergadering 2019

van de KMTP/Groei & Bloei afdeling Voorne.

AGENDA
 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken en/of mededelingen.
 3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 14 maart 2018.
 4. Sociaal Jaarverslag 2018.
 5. Financieel jaarverslag 2018, verslag kascontrolecommissie en presentatie begroting 2020.
 6. Bestuursverkiezing: aftredend zijn de volgende bestuursleden:
  Eta Geuzebroek Cursussen & Workshops en Lies de Lange secretaris & Ledenadministratie.
  Eta Geuzebroek stelt zich voor 3 jaar herkiesbaar.
  Lies de Lange stelt zich niet herkiesbaar en treedt tijdens deze vergadering af.
  Voor deze verkiesbare functies kunt u zich tot uiterlijk een half uur voor de aanvang van de vergadering kandidaat stellen bij één van de bestuursleden.
 7. Rondvraag.
 8. Sluiting van de vergadering.

Welkom zijn alle leden en hun inwonende gezinsleden. U heeft 1 stem per "abonnement".

Aansluitend: korte lezing (ca 45 minuten) door schaapsherder Lex Thoen over de schaapskudde Vockestaert die hij beheert in de Zouteveense polder (gebied tussen Schipluiden en Vlaardingen).

De avond wordt in informele sfeer met een hapje en een drankje afgesloten.

meer
Plaats:Bezoekerscentrum van het Zuid-Hollands Landschap
Duinstraat 12a,
3235 NK Rockanje
Datum:woensdag 13 maart 2019
tijd: aanvang 19:30 uur

 

 

15
Feb
LENTEBODEN
12
Feb
zon