Voorne

Huishoudelijk Reglement

Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde / Groei & Bloei –

afdeling Voorne

BEGRIPSBEPALINGEN

De maatschappij:de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde / Groei & Bloei (KMTP/Groei & Bloei);
Afdelingen:plaatselijke verenigingen waarin de maatschappij is georganiseerd;
Rayon:een verzameling van afdelingen;
Landelijk bestuur:het landelijk bestuur van de maatschappij, voorheen aangeduid als het hoofdbestuur;
Ledenraad:raad van leden, die namens de rayons het overleg voert met het landelijk bestuur.

LEDEN

Artikel 1
1.1.Als leden worden toegelaten, zij die zich daartoe bij een afdeling of bij het secretariaat van de maatschappij schriftelijk aanmelden.
1.2.Leden die in Nederland en België woonachtig zijn worden ingedeeld bij de afdeling van hun woonplaats, tenzij zij schriftelijk te kennen hebben gegeven bij een andere afdeling of geen afdeling te willen behoren.
Artikel 2
De leden van de maatschappij worden onderscheiden in gewone leden, ereleden en leden van verdienste.
2.1.Gewone leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur van de afdeling zijn aanvaard en als lid zijn ingeschreven bij de afdeling.
In geval van weigering door het bestuur, is beroep mogelijk op de algemene ledenvergadering van de afdeling.
2.2.Ereleden zijn zij, die op voordracht van het landelijk bestuur of van een afdeling door de ledenraad als zodanig zijn benoemd op grond van hun bijzondere verdiensten voor de maatschappij.
2.3.Leden van verdienste zijn zij, die door de algemene ledenvergadering van een afdeling als zodanig zijn benoemd op grond van hun bijzondere verdiensten voor de afdeling. De voordracht van leden van verdienste dient door ten minste 3 leden van de afdeling Voorne plaats te vinden. De afdeling kan zoveel leden van verdienste benoemen als deze honderdtallen leden heeft.
Artikel 3
3.1.De hoogte van de contributie van de leden wordt jaarlijks bepaald in de vergadering van de ledenraad waarin de begroting voor het volgend jaar wordt vastgesteld.
3.2.Voor leden behorend tot de leeftijdsgroep van 12 tot en met 27 jaar en studerend in de groene sector, wordt een gereduceerde contributie vastgesteld.
3.3.Het secretariaat van de maatschappij is belast met de inning van contributies en bijdragen. Deze dienen binnen een maand na verzending van het verzoek tot betaling te zijn voldaan.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 4
Het lidmaatschap eindigt door:
a.schriftelijke opzegging door het lid vóór 1 oktober van het lopende jaar bij het secretariaat;
b.overlijden van het lid;
c.opzegging door de maatschappij; De opzegging geschiedt schriftelijk door het landelijk bestuur en wel uitsluitend:
1.wanneer een lid zijn verplichting jegens de maatschappij niet nakomt;
2.ingeval de afdeling zijn erkenning door het landelijk bestuur verliest en het lid zich vervolgens niet inschrijft bij een andere afdeling.
 
d.ontzetting indien het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de afdeling handelt of de afdeling, respectievelijk de maatschappij op onredelijke wijze benadeelt.
Het bestuur van de afdeling draagt in een met redenen omkleed voorstel aan het landelijk bestuur een lid voor ontzetting voor.

BESTUUR

Artikel 5
5.1.Het bestuur van de afdeling kan na goedkeuring van de algemene leden – vergadering bestaan uit drie of vier personen, zo mogelijk aangevuld met coördinatoren en wordt door de leden gekozen in een algemene ledenvergadering met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.
5.2.De bestuursleden kunnen gedurende drie achtereenvolgende jaren zitting hebben en zijn terstond driemaal herkiesbaar.
5.3.Het aftreden van de bestuursleden wordt door middel van een door het bestuur op te maken rooster geregeld.
5.4.Ingeval van tussentijds aftreden, neemt de nieuw gekozene de opengevallen plaats op het rooster in.
5.5.Een bestuurslid kan te allen tijde, indien daartoe gegronde redenen aanwezig zijn, door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen.
Artikel 6
6.1.Het bestuur kan uit zijn midden een vice – voorzitter, een 2e secretaris en een 2e penningmeester benoemen. Zij staan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in hun resp. functies bij en vervangen deze bij ontstentenis.
6.2.Indien een secretaris-penningmeester wordt benoemd, gelden voor deze alle bepalingen, die voor de secretaris en voor de penningmeester in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn gegeven.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 7
De algemene ledenvergadering kiest rechtstreeks in hun functie de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij vormen het dagelijks bestuur.
Artikel 8
Het dagelijks bestuur heeft tot taak: het voorbereiden van de bestuursvergaderingen;
het uitvoeren van door het bestuur opgedragen werkzaamheden en;
de behandeling van aangelegenheden, die geen uitstel gedogen, doch achteraf goedkeuring van het bestuur behoeven.
Het dagelijks bestuur brengt verslag uit van zijn werkzaamheden in de vergadering van het bestuur.

VOORZITTER

Artikel 9
De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering. Voor de overige taken van de voorzitter wordt verwezen naar het “Reglement taken en verantwoordelijkheden bestuursleden, coördinatoren en commissieleden”.

PENNINGMEESTER

Artikel 10
De penningmeester heeft het beheer over de onder zijn berusting zijnde gelden en eigendommen van de vereniging en is hiervoor verantwoordelijk. Voor de overige taken van de penningmeester wordt verwezen naar het “Reglement taken en verantwoordelijkheden bestuursleden, coördinatoren en commissieleden”.

SECRETARIS

Artikel 11
De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, verzorgt de administratie, inclusief de ledenadministratie en heeft de zorg voor het archief.
De secretaris kan de ledenadministratie delegeren aan een ledenadministrateur.
Voor de overige taken van de secretaris wordt verwezen naar het “Reglement taken en verantwoordelijkheden bestuursleden, coördinatoren en commissieleden”.

COMMISSIES

Artikel 12
De krachtens artikel 11 van de statuten ingestelde commissies dienen vóór een door het bestuur te bepalen datum verslag uit te brengen betreffende de door hen in het afgelopen verenigingsjaar verrichte werkzaamheden.
De leden van de commissies, uitgezonderd de commissie tot onderzoek van de jaarrekening en de balans (de kascommissie), worden voor ten hoogste drie jaar gekozen en zijn daarna, op voordracht van het bestuur, terstond herkiesbaar.
Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Desgewenst stelt het bestuur reglementen voor de commissies vast.

AFGEVAARDIGDEN

Artikel 13
De krachtens artikel 11 van de statuten aangewezen afgevaardigden dienen vóór een door het bestuur te bepalen datum verslag uit te brengen betreffende de door hen in het afgelopen verenigingsjaar verrichte werkzaamheden.
De afgevaardigden worden voor ten hoogste drie jaar gekozen en zijn daarna, op voordracht van het bestuur, terstond herkiesbaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 14
De agenda voor de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 8 van de statuten, wordt uiterlijk twee weken vóór de vergadering aan de leden toegezonden. Zij moet de rekening en verantwoording van de penningmeester over het afgelopen boekjaar en de ontwerpbegroting voor het lopende èn komende boekjaar bevatten, evenals de voorstellen van het bestuur voor de voorziening in vacatures in het bestuur en commissies en andere vacatures.
Artikel 15
15.1.In de algemene ledenvergadering moeten de volgende punten worden behandeld:
a.het verslag van de secretaris over het afgelopen jaar;
b.de rekening en verantwoording van de penningmeester over het voorgaande boekjaar;
c.het verslag van de commissie tot onderzoek van de jaarrekening en de balans;
d.het vaststellen van de begroting voor het lopende en komende boekjaar;
e.de verkiezing van bestuursleden;
f.de benoeming van leden van de verschillende commissies en van afgevaardigden.
 
15.2.Alle besluiten worden, voor zover niet anders is bepaald, genomen bij meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Elk stemgerechtigd lid brengt voor zichzelf één stem uit, dat ook bij volmacht kan geschieden. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de vergadering anders besluit. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
15.3.Kandidaten voor bestuur of commissies kunnen door de leden tot vierentwintig uur vóór aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden voorgesteld, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de betrokken kandidaten.

ALGEMENE VERGADERING VAN DE MAATSCHAPPIJ

Artikel 16
Ter bespreking van de punten van beschrijving voor de algemene vergadering van de maatschappij en tot het stellen van kandidaten voor het landelijk bestuur belegt het bestuur van de afdeling een algemene ledenvergadering, tenzij de vergadering het bestuur daartoe machtigt.

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 17
Het huishoudelijk reglement kan slechts bij besluit van de algemene ledenvergadering gewijzigd worden.
Een voorstel tot wijziging moet in de uitnodiging tot deze vergadering worden vermeld.
Voor aanneming van een voorstel tot wijziging is een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen vereist.
Het gewijzigde huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag waarop het landelijk bestuur dit heeft goedgekeurd.
Artikel 18
In gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Vastgesteld in de vergadering van de afdeling Voorne op 11 maart 2020 te Westvoorne.

Het bestuur:
J. Voogt, voorzitter.
G. Reuter, secretaris
Goedgekeurd door het landelijk bestuur op 25 maart 2020.